Algemene Voorwaarden MPK Evenementen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MPK Evenementen en haar partners opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede aanbiedingen en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van uitvoerende vertegenwoordigers, nanny’s, artiesten, diensten, producten en attracties(verhuur).

De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: opdrachtgever, klant of huurder.

Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.
Wanneer hierna MPK Evenementen wordt genoemd, wordt daarmee bedoeld MPK Evenementen, haar handelsnamen en haar samenwerkende partners.

1. Definities

Artiest
Een nanny danwel oppas(ser), uitvoerend vertegenwoordiger of artiest (of team bestaande uit meerdere personen) die wordt vertegenwoordigd door MPK Evenementen

Overeenkomst
De (schriftelijke) overeenkomst of ondertekende offerte tussen MPK Evenementen en opdrachtgever ten aanzien van een dienst(en) door uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), product(en) en/of attractie(s).

Kindvriendelijke Bruiloft / Nanny over night, Entertainment 4 Kids, Entertainment for Kids, De Ballonnenclown, MPK Evenementen
MPK Evenementen o.a. handelend onder de naam “Kindvriendelijke Bruiloft en/of Nanny over night, Entertainment 4 Kids, Entertainment for Kids, De Ballonnenclown”, gevestigd te Groesbeek ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63820382.

Opdrachtgever
Degene die een opdracht verstrekt of wenst te vertrekken aan MPK Evenementen ten aanzien van uitvoering of levering van een dienst, product of attractie, of een veelvoud hiervan. Ookwel genoemd huurder

Dienst
Een huwelijk, evenement, programma, opname, bijeenkomst, online-/social media opdracht of anderszins waarvoor de opdrachtgever een uitvoerende vertegenwoordiger, nanny, artiest, of een team van uitvoerende vertegenwoordigers, nanny's, artiesten, producten, attracties of een samengesteld dienstenpakket vanuit MPK Evenementen wenst in te huren, of heeft ingehuurd en ten aanzien waarvan MPK Evenementen of één van haar handelsnamen en opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke aanbieding van MPK Evenementen en op elke rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en MPK Evenementen.

2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door MPK Evenementen van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen MPK Evenementen en opdrachtgever worden afgeweken.

2.4 Indien een of meer bepalingen uit de tussen MPK Evenementen en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2.5 Op alle overeenkomsten van of met MPK Evenementen en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Aanbiedingen – tot stand komen overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van MPK Evenementen zijn vrijblijvend.

3.2 Alle aanbiedingen hebben, tenzij uit de aanbieding anders blijft, een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de datum van de aanbieding.

3.3 De aanbiedingen zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie over een dienst.

3.4 Alle onderhandelingen door MPK Evenementen kunnen door MPK Evenementen zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding worden beëindigd.

3.5 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke en/of mondelinge bevestiging van MPK Evenementen of (begin van) feitelijke uitvoering door MPK Evenementen van de dienst, levering van het product of verhuur. 

3.6 Opdrachtgever, huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van MPK Evenementen, bij aflevering van het verhuurde of na afronding van de geleverde dienst(en) te tekenen voor ontvangst of succesvolle uitvoering. 

4. Specifieke bepalingen met betrekking tot een dienst

4.1 De opdrachtgever verdiept zich in de prestaties van onze uitvoerende vertegenwoordiger(s) tijdens het uitoefenen van de te leveren dienst.

4.2 De opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van de dienst in goed overleg met de opdrachtgever wordt bepaald, MPK Evenementen volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van de diensten, dat MPK Evenementen over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.

4.3 Opdrachtgever zal zorgdragen dat MPK Evenementen tijdig alle benodigde informatie heeft verkregen over de opdracht, waaronder over de locatie voor de uitvoering van de diensten.

4.4 MPK Evenementen zal er zorg voor dragen dat de uitvoerende vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), dienst(en), product(en) of attractie(s) tijdig voor de aanvang van de dienst aanwezig is met al hetgeen voor het dienst benodigd is, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Het door MPK Evenementen met de opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk in de aanvraag vastgelegde tijdstip en tijdsduur van de dienst is bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een verzoek doet het overeengekomen eindtijdstip te verschuiven, is MPK Evenementen gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren.
Het uiteindelijke tijdstip van het eindigen van de diensten is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

5. Publiciteit – opnamen

5.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MPK Evenementen of uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), geluids- en/of beeldopnamen van de dienst(en) te (laten) vervaardigen (tenzij het een dienst in een televisieprogramma behelst en/of dit vooraf is overeengekomen).

5.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MPK Evenementen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam en/of beeltenis van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), product(en) of attractie(s) worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het inzetten te verspreiden en/of te verkopen.

5.3 Indien opdrachtgever de naam en/of beeltenis van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), product(en) of attractie(s) in publiciteitsmateriaal dan wel uitnodigingen m.b.t. het event wenst te gebruiken, dan zal het publiciteitsmateriaal of de uitnodiging zelf, alsmede de wijze waarop of dan wel de voorwaarden waaronder dit gebeurt, vooraf moeten worden overeengekomen met MPK Evenementen.

6. Meerwerk – extra kosten

6.1 Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in de offerte en/of overeenkomst zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door MPK Evenementen (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Opdrachtgever in aanvulling daarop worden verlangd van uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s) en/of artiest(en).

6.2 Uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s) en artiest(en) zijn te allen tijde gerechtigd om meerwerk te weigeren, of indien de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) deze accepteert, in rekening te brengen aan opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven met een verhoging van 30% van het standaard tarief.

6.3 Enige extra kosten die MPK Evenementen en/of uitvoerend vertegenwoordiger, nanny of artiest moet maken vanwege een nalaten of handelen van opdrachtgever doordat de overeenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren, zullen worden gedragen door opdrachtgever.

7. Optie – Annulering

7.1 Indien een opdrachtgever een optie neemt op een dienst, dan zal opdrachtgever deze optie uiterlijk 2 weken voor het plaatsvinden van de levering van de dienst (of het product) moeten omzetten tot een definitieve boeking, anders zal de optie vervallen.

7.2 MPK Evenementen is gerechtigd om een uitvoerende vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), dienst(en), product(en) of attractie(s) tot uiterlijk 3 dagen voor de (geboekte) datum te wijzigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. MPK Evenementen zal zich dan inspannen om een andere gelijkwaardige uitvoerende vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), dienst(en), product(en) of attractie(s) in te zetten of de dienst te laten uitvoeren, indien beschikbaar.

7.3 Indien Opdrachtgever een geboekte dienst annuleert, is het volgende van toepassing:

– Bij annulering van een dienst door de opdrachtgever is hij een vergoeding verschuldigd van 50% van de met MPK Evenementen overeengekomen vergoeding voor de dienst (tenzij anders bepaald hierna);

– Bij annulering van een dienst of levering van een product door de opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de datum waarop het uitvoeren van de dienst plaats had moeten vinden, is hij een vergoeding verschuldigd van 75% van de overeengekomen vergoeding;

– Bij annulering van een dienst of levering van een product door de opdrachtgever vanaf 24 voor de datum waarop het uitvoeren van de dienst plaats had moeten vinden, is hij een vergoeding verschuldigd van 100% van de overeengekomen vergoeding.

8. Vervanging uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en)

8.1 In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), dan wel in het geval van overmacht aan de zijde van MPK, zal MPK Evenementen zich inspannen, danwel is MPK Evenementen gerechtigd, om de dienst door een andere gelijkwaardige uitvoerend vertegenwoordiger, nanny of artiest te laten uitvoeren onder dezelfde voorwaarden.
MPK Evenementen is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten in dit kader, indien een geval als bedoeld in de eerste zin zich voordoet.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de relevante regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van MPK Evenementen en uitvoerend vertegenwoordiger, nanny of artiest komen zijn: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uitvoerend vertegenwoordiger, nanny of artiest, werkstaking. Onder overmacht valt in ieder geval niet, niet-nakoming van verplichtingen van derden waarmee opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van een dienst.

9.2 In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

9.3 MPK Evenementen is bij overmacht gerechtigd de gehele onderhavige overeenkomst zonder rechtelijke machtiging of tussenkomst als vervallen beschouwen.

10. Tarief en betaling

10.1 Opdrachtgever is voor uitvoering van de overeenkomst het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de (getekende) offerte en/of (getekende) overeenkomst.

10.2 Tarieven zijn altijd in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

10.3 Betaling van de vergoeding van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) zal aan MPK Evenementen worden verricht, tenzij anders overeengekomen. De ‘fee’ wordt in alle gevallen betaald aan, en gefactureerd aan opdrachtgever door, MPK Evenementen.

10.4 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering of uitvoering van de diensten en/of producten op factuur, ten tijde van het ophalen van het verhuurde (bijvoorbeeld ten kantore van MPK Evenementen of haar partners) danwel ten tijde van aflevering van het verhuurde. Betaling door opdrachtgever aan MPK Evenementen dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na aanvang van het uitvoeren van de diensten of het leveren van de producten.

10.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever aan MPK Evenementen heeft MPK Evenementen het recht de boeking van uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) onverwijld te annuleren, zonder dat MPK Evenementen tot enige schadevergoeding gehouden is.

10.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering die hij op uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) van MPK Evenementen heeft of beweert te hebben, te verrekenen met het door opdrachtgever aan MPK Evenementen verschuldigde bedrag.

10.7 Indien er naar oordeel van MPK Evenementen, gegronde reden bestaat om te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig zal of kan nakomen, is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van MPK Evenementen terstond genoegzame, in de door MPK Evenementen gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn betalingsverplichtingen. Indien de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

10.8 Betaling van het aan MPK Evenementen toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting te geschieden. 

10.9 In geval het offertebedrag meer bedraagt dan € 500,- exclusief  BTW, is een vooruitbetaling verschuldigd van minimaal 70% van het offertebedrag. De vooruitbetaling dient uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de datum waarop de dienst of het product geleverd dient te worden, op de bankrekening van MPK Evenementen te zijn bijgeschreven. 

10.10 Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert opdrachtgever in verzuim en is MPK Evenementen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij MPK Evenementen verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.

10.11 Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

11. Klachten en aansprakelijkheid

11.1 Onder klacht(en) wordt verstaan: alle klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst door de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en).

11.2 Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dient hij deze schriftelijk binnen 7 dagen na het uitvoeren van de diensten in te dienen bij MPK Evenementen, op straffe van verval. Het zal een gedetailleerde omschrijving moeten zijn van de klacht en in dat kader geconstateerde problemen.

11.3 Een klacht over een dienst, waarbij opdrachtgever de overeenkomst of de aangeboden door opdrachtgever ondertekende offerte niet, niet geheel, onvoldoende of niet tijdig is nagekomen, zal niet in aanmerking worden genomen.

11.4 MPK Evenementen zal zelf besluiten op welke wijze zij met een klacht omgaat, en of en zo ja welke consequenties daaraan worden verbonden ten aanzien van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) danwel jegens de opdrachtgever.

11.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MPK Evenementen of haar bedrijfsleiding, en/of uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), zijn MPK Evenementen en haar bestuurders of uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade en/of kosten jegens opdrachtgever, op welke grond dan ook.

11.6 MPK Evenementen en uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten.

11.7 Als het gedrag van opdrachtgever of diens gasten er toe leid dat de vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) het werk niet naar behoren kan uitvoeren, of de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van MPK Evenementen of haar partners, heeft MPK Evenementen het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Opdrachtgever zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.

11.8 In geval van beschadiging aan het verhuurde (bijvoorbeeld attracties), is de huurder ofwel opdrachtgever aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. 

11.9. In geval de opdrachtgever zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven of ter beschikking is gesteld. 

11.10. MPK Evenementen is enkel aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van MPK Evenementen of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover MPK Evenementen een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

11.11. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en in het geval van opzet of grove schuld, is MPK Evenementen niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De opdrachtgever, ook wel huurder vrijwaart MPK Evenementen te zake van eventuele vorderingen van derden.  

11.12 Indien MPK Evenementen ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is MPK Evenementen nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MPK Evenementen.

11.13 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens MPK Evenementen ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

11.14 De opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan gehuurde goederen of materialen welke worden ingezet door MPK Evenementen op en tijdens de dienst van opdrachtgever, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn, uitgezonderd normale slijtage.
In alle gevallen worden alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.
op de opdrachtgever verhaald. 

12. Specifieke bepalingen met betrekking ten aanzien van verhuur van objecten

12.1 De verhuurde objecten blijven eigendom van MPK Evenementen of haar partner(s) en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van MPK Evenementen. 

12.2. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat MPK Evenementen, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen.
Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking.  
        
12.3 In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan MPK Evenementen of haar partner(s) kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen. 

12.4 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan MPK Evenementen, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. 

12.5 MPK Evenementen is bij onbegeleid verhuren nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal. Het gebruik is geheel op eigen risico 

12.6. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van MPK Evenementen geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en MPK Evenementen of haar partner(s) hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan MPK Evenementen te vergoeden. Indien door deze schade MPK Evenementen zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen. 

12.7 Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de MPK Evenementen aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, op basis van de reeds overeengekomen tarieven met een verhoging van 30% van het standaard tarief, en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan. 

12.8 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een veilig terrein c.q. ruimte waar de gehuurde goederen geplaatst dienen te worden. Als MPK Evenementen of haar partner(s) het terrein of de ruimte bij aflevering van de gehuurde goederen als onveilig beoordeelt, of als de (veiligheid)voorschriften of richtlijnen niet worden nageleefd, is MPK Evenementen bevoegd het contract eenzijdig te beëindigen, zonder dat MPK Evenementen tot enige schadevergoeding gehouden is.

12.9 De huurder is zelf altijd aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn, uitgezonderd normale slijtage.

13. Intellectuele eigendom en geheimhouding

13.1 Het is Opdrachtgever alleen toegestaan om de naam, afbeelding, stem, portret en/of werk – waarop een auteurs- en/of naburig recht bestaat – van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) te gebruiken, indien en voorzover schriftelijk overeengekomen met MPK Evenementen.

13.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 13 verbeurt opdrachtgever jegens uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van
€ 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 2.500,- voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van de Nanny(s), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het recht op volledige schadevergoeding.

13.3 Indien MPK Evenementen en/of uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) fotomateriaal en/of andere informatie ten aanzien van de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) ter beschikking stelt aan opdrachtgever, blijven de (intellectuele eigendoms-)rechten op dit materiaal / deze informatie berusten bij uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), MPK Evenementen ofwel een derde. De (intellectuele eigendoms-)rechten op de diensten of enige andere bijdrage door uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) in verband met een dienst, berusten geheel bij uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en) of MPK Evenementen tenzij anders overeengekomen. Voor enige exploitatie van deze bijdrage door opdrachtgever, dienen dan ook separaat afspraken te worden gemaakt, tenzij vooraf anders overeengekomen.

13.5 Opdrachtgever zal de getekende offerte en/of een door MPK Evenementen aangeboden overeenkomst en de daarin gemaakte afspraken, tarieven, etc., alsmede niet-publiekelijk beschikbare informatie over de uitvoerend vertegenwoordiger(s), nanny(s), artiest(en), strikt geheim houden.
Bij schending van deze geheimhoudingsplicht is het bepaalde in art. 13.2 van overeenkomstige toepassing.

13.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste afdracht van de eventueel verschuldigde auteursrechten en/of BUMA rechten, welke gelden voor artiesten, beeld- en/of geluidsmateriaal, ingezet door MPK Evenementen. 

14. Ontbinding

14.1 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is MPK Evenementen bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor MPK Evenementen voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten. 

14.2 Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een mondelinge en/of schriftelijke verklaring, zonder dat MPK Evenementen gehouden is tot enige schadevergoeding. 

14.3 Alle vorderingen die MPK Evenementen in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen MPK Evenementen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 De bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin MPK Evenementen is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, kennis te nemen.

15.3 Elk geschil tussen MPK Evenementen en de opdrachtgever zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin MPK Evenementen is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de opdrachtgever of huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

16. Overige bepalingen

16.1 Indien een of meer bepalingen uit de tussen MPK Evenementen en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

16.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen. 

Algemene Voorwaarden MPK Evenementen
PDF – 226,7 KB